Saavutettavuusseloste

Tältä sivulta löydät tietoa digipal­ve­luiden saavu­tet­ta­vuu­desta sekä ohjeet saavu­tet­ta­vuutta koskevan palautteen antamiseen.

Verkko­sivuja koskee laki digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta, jossa edelly­tetään, että julkisten verkko­pal­ve­lujen on oltava saavu­tet­tavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Acces­si­bility Guide­lines (WCAG) 2.1 ‑kritee­ris­tössä esitet­tyjen vaati­musten tasot A ja AA.

Digipal­ve­lulain tavoit­teena on ihmisten yhden­ver­taisuus digitaa­li­sessa yhteis­kun­nassa ja yhden­mu­kaiset vaati­mukset saavu­tet­ta­vuu­delle. Tämä verkko­si­vusto on uudis­tettu huomioiden digipal­ve­lulaki sekä EU:n saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivi. Saavu­tet­tavuus pidetään keskiössä myös palvelua edelleen kehitet­täessä.

Saavu­tet­ta­vuus­pa­laute on meille erittäin arvokasta. Palaut­teesi kautta saamme suoraan tietoa, jos jokin palve­lus­samme ei toimi parhaalla mahdol­li­sella tavalla. Tätä tietoa hyödyn­nämme kehitys­työssä, jotta palve­lumme ovat jatkossa parempia ja saavu­tet­ta­vampia.​

Digipalvelulaki

Laki digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organi­saa­tioista noudat­tamaan saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muksia. Laki digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta (306/2019) eli digipal­ve­lulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019. Digipal­ve­lulaki sisältää kolme keskeistä vaati­musta, jotka sen piiriin kuuluvien digipal­ve­lujen tulee täyttää:

  1. Palvelun ja sen sisäl­töjen tulee täyttää saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset. Kyse on 49 kansain­vä­lisen Web Content Acces­si­bility Guide­lines 2.1 ‑ohjeis­tuksen A- ja AA-tason kritee­ristä.
  2. Palvelun ja sen sisäl­töjen saavu­tet­tavuus tulee arvioida ja saavu­tet­ta­vuuden tila ja sen mahdol­liset puutteet esitellä saavu­tet­ta­vuus­se­los­teessa.
  3. Palvelun tulee sisältää sähköinen palau­te­kanava käyttä­jille saavu­tet­ta­vuus­pa­lautteen jättä­mistä varten. Palaut­teeseen tulee vastata 14 päivässä.

Saavutettavuuspalaute

Asiak­kaamme voi antaa palau­tetta havait­se­mistaan saavu­tet­ta­vuus­puut­teista. Palaute annetaan Saavu­tet­ta­vuus­pa­laute ‑lomak­keella.

Jos et asiak­kaana ole tyyty­väinen saamaasi vastaukseen tai et saa meiltä vastausta ollenkaan, voit tehdä siitä ilmoi­tuksen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston saavu­tet­ta­vuus­val­vonnan yksikölle. Yksikkö käsit­telee kaikki ilmoi­tukset ja on tarvit­taessa yhtey­dessä molempiin osapuoliin eli asiak­kaaseen ja organi­saa­tioon. ​

Saavutettavuusseloste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee palvelua https://joensuunseudunkansalaisopisto.fi. Palvelua koskee laki digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta, jossa edelly­tetään, että julkisten verkko­pal­ve­lujen on oltava saavu­tet­tavia.

Verkko­si­vusto on julkaistu 9.8.2023. Saavu­tet­ta­vuus­se­loste on päivi­tetty 9.1.2024. Verkko­pal­velun saavu­tet­ta­vuuden on arvioinut Siiri­liina Riikonen.

Ei saavutettava sisältö

Upotukset

Etusi­vulle upotettu Facebook-syöte ei täytä saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muksia.

PDF-tiedostot

Sivus­tolle on lisätty pdf-tiedostoja, jotka eivät ole saavu­tet­tavia.

Otsik­ko­ra­kenne

Otsikoissa käyte­tyissä H1-H4-tageissa on poisjä­tettyjä tasoja.

Kontrasti

Tekstin ja tausta­värin kontrasti ei ole kaikissa tapauk­sissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esimer­kiksi teksteissä, painik­keissa ja linkkie­le­men­teissä.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelin­numero vaihde 0295 016 000