Espanjan kurssi

Opiskelu meillä

Joensuun seudun kansa­lais­opisto on viiden kunnan alueella toimiva vapaan sivis­tystyön oppilaitos, joka järjestää elini­käisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteis­kunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktii­vista kansa­lai­suutta tukevaa koulu­tusta ja harras­tuksia. Opiston ylläpi­tä­jä­kuntana toimii Joensuu ja sopimus­kunnat ovat Outokumpu, Polvi­järvi, Kontio­lahti ja Liperi.   

Tavoit­tee­namme ovat hyvin­voivat ja onnel­liset asukkaat. Haluamme luoda opetus­toi­min­nassa aitoa kohtaa­mista, välit­tävää ja kunnioit­tavaa vuoro­vai­ku­tusta sekä oppimista ja kestävää hyvin­vointia edistävää toimin­ta­kult­tuuria. Tarjoamme ajassa olevaa, uudis­tuvaa ja nykyai­kaisin menetelmin toteu­tet­tavaa opetusta 100-vuotisia perin­teitä unohta­matta. Huomioimme arjen valin­nois­samme ja toimin­nas­samme kestävän elämän­tavan, kulttuu­risen monimuo­toi­suuden sekä kieli­tie­toi­suuden.  

Arvomme ovat tasa-arvo, yhteisöllisyys ja saavutettavuus

Opistomme toimii 20 päätoi­misen henkilön ja 300–350 tuntio­pet­tajan voimin. Opetus­pis­teinä ovat alueen koulut, päivä­kodit, kuntien, järjes­töjen ja yhtei­söjen tilat. Kursseja on vuosittain noin 2 200 ja kurssi­laisia ryhmis­sämme yli 20 000 henkilöä. 

Visiomme on olla yhtei­sössä näkyvä ja toimiva opisto, joka kiinnostaa ja innostaa alueensa ihmisiä kehit­tymään, vaikut­tamaan ja osallis­tumaan

Kurssit

Opetuk­semme järjes­tetään erimit­tai­silla kursseilla ryhmissä sekä yksilö­ope­tuk­sensa, niin lähi‑, etä‑, hybridi‑, kuin verkko-opetuksena. Opetus toteu­tetaan monipuo­lisin pedago­gisin menetelmin hyödyntäen osallis­tujien aikai­sempaa osaamista sekä yhdessä oppimisen tuomaa imua.

Meillä voit käydä myös kaikille avoimilla maksut­to­milla luennoilla, joissa käsitellään laaja-alaisesti eri aiheita paikal­li­sista ilmiöistä, histo­riasta, kulttuu­rista ja ajankoh­tai­sista puhee­nai­heista.

Järjes­tämme myös maahan­muut­tajien lukutai­to­kou­lu­tusta, taiteen perus­o­pe­tusta ja osaamis­pe­rus­teisia kursseja.

Kurssit löytyvät verkko-osoit­teesta uusi.opistopalvelut.fi/joensuu.

Nämä voisivat

kiinnostaa sinua:

Yhteys­tiedot

Asiakas­palvelu

Opistotalo, Papinkatu 3,

80110 Joensuu

p. 013 337 5929

[email protected]

Osaamis­perusteiset kurssit Joensuun seudun kansalais­opistossa

Kansa­lais­opis­tojen kursseilla on mahdol­lisuus suorittaa opinto­pis­teitä, jotka viedään opinto­suo­ri­tus­mer­kintänä Oma Opinto­polku ‑palveluun. Opinto­suo­ri­tus­mer­kintä on helppo tapa osoittaa vapaa-ajalla ja harras­tuk­sissa hankittu osaaminen työnan­ta­jalle esimer­kiksi työnhaussa, ja lisäksi suori­tus­mer­kintöjä voi oppilai­toksen hyväk­syn­nällä sisäl­lyttää osaksi tutkintoa. Kansa­lais­opis­tojen osaamis­pe­rus­tei­suuden kurssit on nimetty opinto­pis­te­kurs­seiksi.

Taiteen perusopetus

Taiteen perus­o­petus TPO

Joensuun seudun kansa­lais­opisto järjestää lapsille ja nuorille (4–20‑v.) tavoit­teel­lista, tasolta toiselle etenevää kuvataiteen, teatte­ri­taiteen, sanataiteen ja sirkus­taiteen perus­o­pe­tusta.

Opetuk­sessa nouda­tetaan opetus­hal­li­tuksen hyväk­symiä valta­kun­nal­lisia opetus­suun­ni­telman perus­teita, jotka perus­tuvat taiteen perus­o­pe­tuk­sesta säädettyyn lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998). Opetus­suun­ni­telma uudis­tuksen mukainen uusi ops otettiin käyttöön syksyllä 2018.

Tutustu taiteen perus­o­pe­tuksen opetus­suun­ni­telmaan: www.joensuu.fi/taiteen-perusopetus