Info

Miten ilmoittaudun?

 • Kätevimmin ilmoit­tau­tu­minen käy verkko­pal­ve­lussa, jonka osoite on uusi.opistopalvelut.fi/joensuu
 • Verkossa näet ajankoh­taisena kaikki kurssit ja voit ilmoit­tautua omilla henki­lö­tie­doillasi mihin vuoro­kauden aikaan tahansa.
 • Voit ilmoit­tautua myös puheli­mitse ja toimis­tossa: p. 013 3375929 / Papinkatu 3, 80110 Joensuu
  Lukukausien aikana ma–to klo 9.30–13.00
 • Ilmoit­taudu viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkua.
 • Sähkö­pos­titse tai teksti­vies­tillä ei voi ilmoit­tautua.
 • Ilmoit­tau­tu­minen on sitova. Ilmoit­tau­tu­minen ei ole mahdol­lista, jos sinulla on maksa­mat­tomia kurssi­maksuja. Ota tässä tapauk­sessa yhteyttä asiakas­pal­veluun.

Milloin ilmoittaudun?

Kansa­lais­opiston opetus­tar­jonta on jaettu syys‑, kevät- ja kesälu­ku­kauteen.
Kevään 2024 kursseille ilmoit­tau­tu­minen on käynnissä jatku­vasti.

 • Ilmoit­taudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Kaikille kursseille ilmoit­tau­dutaan ennakkoon, mutta jos kurssilla on tilaa ja opetuksen puolesta on mahdol­lista, voi mukaan ilmoit­tautua myös kurssin jo ollessa käynnissä.
 • Huomaa, että kurssi käynnistyy vain, jos ilmoit­tau­tu­neita on riittä­västi viikkoa ennen kurssin alkua. Kursseilla on minimio­pis­ke­li­ja­määrät, ja ne ovat alueesta riippuen 6–9 opiske­lijaa.
 • Kurssi­paikat täytetään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat tiedon kurssille pääsystä ilmoit­tau­tuessasi. Jos kurssi on täynnä, voit jäädä ilmoit­tau­tu­mis­jonoon. Jonot­ta­jille ilmoi­tetaan mikäli kurssi­paikka vapautuu tai uusi vastaava kurssi perus­tetaan. Jonoon ilmoit­tau­tu­minen kannattaa, sillä vain siten saamme tietoa kiinnos­tu­neista mahdol­lista lisäkurssia varten.
 • Saat sähkö­pos­titse muistu­tus­viestin kurssin alkami­sesta muutama päivä ennen kurssin aloitus­päivää, mikäli olet ilmoit­tau­tuessasi antanut sähkö­pos­ti­tietosi.
 • Lukukauden ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan­kohdat ilmoi­tetaan ennen kauden alkua asiakas­leh­dessä, sosiaa­li­sessa mediassa, näillä verkko­si­vuilla ja paikal­lis­leh­dessä.

Eriävät ilmoittautumisajat

 • Lasten ja nuorten taiteen perus­o­pe­tukseen ilmoit­tau­tu­minen alkaa keväisin. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan­kohdat tiedo­tetaan keväällä asiakas­leh­dessä, sosiaa­li­sessa mediassa, näillä verkko­si­vuilla ja kuulu­tuksin paikal­lis­leh­dessä.
 • Lukuvuoden 2023–2024 taiteen perus­o­pe­tukseen ilmoit­tau­tu­minen alkoi 2.5.2023.
  • Kuvataiteen perus­o­pe­tukseen (lapset ja nuoret) ilmoit­tau­tu­minen vapaille paikoille verkossa tai puheli­mitse: p. 050 408 7936 / Anne Kankaanpää, opinto­sih­teeri, Pekkalan asiakas­palvelu ma-to 9–16, pe 9–14
  • Teatteri‑, sirkus- ja sanataiteen perus­o­pe­tukseen (lapset ja nuoret) ilmoit­tau­tu­minen vapaille paikoille verkossa. Lisätiedot: p. 050 461 2312 / [email protected] / Suvi Laaninen, koulu­tus­suun­nit­telija.

Alennukset

Pyydä alennus aina etukäteen ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä. Jos ilmoit­taudut verkossa, pyydä alennus erikseen puheli­mitse asiakas­pal­ve­lusta. Verkkoil­moit­tau­tu­misen pelkkä työtön-rasti ei oikeuta vielä alennukseen. Alennusta ei voi saada enää kurssi­las­ku­tuksen jälkeen, pyydä se siis viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista. Alennuksen saaminen edellyttää todis­tusta ja yhtey­den­ottoa asiakas­pal­veluun jokaisen ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä. Yhtä kurssia kohden voi saada vain yhden alennuksen.

 • Työttö­myys­alennus 20 € / 2 kurssi­mak­susta lukukau­dessa.
 • Vammais­lii­kun­ta­kortti: 10 € / 1 liikun­ta­kurssin maksusta lukukau­dessa.
 • OPSET-kurssit: Kursseissa valmiiksi 5–10 € alennettu hinta.
 • Kapaus: Kaupungin työnte­kijät 50 % alennus / liikunta- ja tanssi­kurssien hinnasta.
 • Sotave­te­raanit maksutta.

Perumisehdot

 • Kursseilla on minimio­sal­lis­tu­ja­määrät. Jos ilmoit­tau­tu­neita ei ole riittä­västi viikkoa ennen kurssin alkua, kurssi joudutaan perumaan (minimi­määrä on opetus­pai­kasta riippuen 6–9 opiske­lijaa). Perumi­sesta ilmoi­tetaan aina asiak­kaalle teksti­vies­tillä.
   
 • Kurssin voi perua maksutta viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkua puheli­mitse asiakas­pal­veluun tai verkossa. Verkko­pe­ru­misen voi tehdä vain verkossa ilmoit­tau­tunut. Verkon kautta tehdyn ilmoit­tau­tu­misen voit perua viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkua, säilytä ilmoit­tau­tu­mis­nu­merot.
   
 • Jos asiakas peruu kurssin jo sen alettua tai 0–6 päivää ennen sen alkua, veloi­tetaan käsit­te­ly­kulut 15 € + toteu­tuneet kurssi­kerrat. Tällöin asiakas toimittaa perumi­sa­no­muksen ja todis­tuksen perumisen syystä (esim. pysyvä työeste, sairaus tms.) sähkö­pos­titse [email protected]. Huomioithan, että tilapäinen sairas­tu­minen ei ole syy perua kurssia kesken. Jos kurssi ei sovi sinulle, voit vaihtaa sen eri tasoiseen ryhmään soitta­malla asiakas­pal­veluun, mikäli ryhmässä on tilaa.
   
 • Jos kurssia ei peruta em. ehtojen mukai­sesti, asiakas on velvol­linen maksamaan koko kurssi­maksun.
 • Maksuton peruminen on mahdol­lista, mikäli kurssi­paikka tai ajankohta muuttuu oleel­li­sesti. Mahdol­linen opettajan vaihdos tai opiske­lijan taito­tasoon sovel­tu­maton kurssi ei oikeuta perumiseen. Soitta­malla asiakas­pal­veluun ryhmän voi vaihtaa saman aineen erita­soiseen kurssiin, mikäli ryhmässä on tilaa. Kurssia ei voi perua tai vaihtaa ilmoit­ta­malla opetta­jalle, vaan ainoastaan asiakas­pal­velun kautta. 

Laskutus

Kurssit lasku­tetaan kurssien alkamisen jälkeen paperi- tai e‑laskulla. Laskun voi maksaa Carelicu­missa ePassilla, Smartum­Paylla, Ticket Duo-kortilla, sekä Ticket Virike / Mind & Body-kortilla.

Työsuhde-eduilla maksa­minen

Maksu­vä­li­neenä käyvät työsuhde-edut ovat Smartum-verkko­maksu ja ePassi-verkko­maksu- Työsuhde-etumak­suista on aina oltava yhtey­dessä asiakas­pal­veluun joko puheli­mitse 013 337 5929 tai sähkö­pos­tilla [email protected].

Ota yhteyttä asiakas­pal­veluun viimeistään kurssin alkamis­päivänä. Myöhässä tullut yhtey­denotto ei oikeuta maksun hyväk­sy­miseen. Yhtey­denoton jälkeen lähetämme sähkö­pos­tiisi työsuhde-edulla verkko­mak­sa­mista varten maksu­linkin. Jos linki­tettyä kurssi­maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lähetämme sinulle laskun kurssin alettua.

Jos kurssi peruuntuu tai perut kurssi­paikan perumi­seh­tojen mukai­sesti, työsuhde-edulla maksettua maksua ei palauteta. Mikäli työsuhde-edulla maksamasi kurssi perutaan kansa­lais­opiston toimesta, otamme yhteyttä ePassi/S­martum-verkko­maksun siirtä­mi­sestä toisen kurssin maksuun. Mikäli itse perut ilmoit­tau­tu­misen maksut­tomana perumi­saikana, ota yhteyttä asiakas­pal­veluun työsuhde-etu maksujen siirtä­mi­sestä toisen kurssin maksuun.

Laskun voi maksaa seuraa­villa tavoilla myös Carelicu­missa: Smartum­Paylla, Edenred-kortilla sekä ePassilla. Maksaessasi laskun Carelicumin asiakas­pal­ve­lu­pis­teelle, tarvitset mukaasi paperisen laskun.

Työsuhde-edulla voit maksaa seuraavien ainea­lueiden kurssi­maksuja:

 • kirjal­lisuus ja ilmai­su­taito, kielet, kuvataide, käden­taidot, liikunta, tanssi,
  terveys ja hyvin­vointi (osa kursseista), musiikki,

Työsuhde-edulla et voi maksaa seuraavien ainea­lueiden kurssi­maksuja:

 • ruoka- ja luonto­kurssit, terveys ja hyvin­vointi: mm. ensiapu, tieto­tek­niikka, kieli­tut­kinnot, kurssien materi­aa­li­maksut, vanhempi ja lapsi- kurssit (verot­tajan ohje)

Tietojen kerääminen

 • Ilmoit­tau­tu­mista varten tarvitaan kurssin numero tai nimi, osallis­tujan nimi ja henki­lö­tunnus, yhteys­tiedot (osoite, puhelin­numero ja mahd. sähkö­pos­tio­soite).
 • Alle 18-vuotiaan ilmoit­tau­tu­miseen tarvitaan em. tietojen lisäksi huoltajan nimi, henki­lö­tunnus ja matka­pu­he­lin­numero.
 • Tilas­to­kes­kusta varten kysymme ilmoit­tau­tujan koulu­tus­taustan ja työlli­syys­ti­lanteen. Tietoja ei luovuteta ulkopuo­li­sille.
 • Kansa­lais­opiston tieto­suo­ja­se­loste

Nämä voisivat kiinnostaa sinua:

Yhteys­tiedot

Asiakas­palvelu

Opistotalo, Papinkatu 3,

80110 Joensuu

p. 013 337 5929

[email protected]