Anna saavutettavuuspalautetta

Saavu­tet­ta­vuus­pa­laute on meille erittäin arvokasta. Palaut­teesi kautta saamme suoraan tietoa, jos jokin palve­lus­samme ei toimi parhaalla mahdol­li­sella tavalla. Tätä tietoa hyödyn­nämme kehitys­työssä, jotta palve­lumme ovat jatkossa parempia ja saavu­tet­ta­vampia.​

Laki digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organi­saa­tioista noudat­tamaan saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muksia. Laki digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta (306/2019) eli digipal­ve­lulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019. Digipal­ve­lulaki sisältää kolme keskeistä vaati­musta, jotka sen piiriin kuuluvien digipal­ve­lujen tulee täyttää:

  1. Palvelun ja sen sisäl­töjen tulee täyttää saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset. Kyse on 49 kansain­vä­lisen Web Content Acces­si­bility Guide­lines 2.1 ‑ohjeis­tuksen A- ja AA-tason kritee­ristä.
  2. Palvelun ja sen sisäl­töjen saavu­tet­tavuus tulee arvioida ja saavu­tet­ta­vuuden tila ja sen mahdol­liset puutteet esitellä saavu­tet­ta­vuus­se­los­teessa. (Linkki saavu­tet­ta­vuus­se­los­teeseen)
  3. Palvelun tulee sisältää sähköinen palau­te­kanava käyttä­jille saavu­tet­ta­vuus­pa­lautteen jättä­mistä varten. Palaut­teeseen tulee vastata 14 päivässä.

Sen lisäksi, että asiak­kaamme voi antaa palau­tetta havait­se­mistaan saavu­tet­ta­vuus­puut­teista, voi hän myös pyytää materi­aalia itselleen saavu­tet­ta­vassa muodossa. ​

Jos et asiak­kaana ole tyyty­väinen saamaasi vastaukseen tai et saa meiltä vastausta ollenkaan, voit tehdä siitä ilmoi­tuksen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston saavu­tet­ta­vuus­val­vonnan yksikölle. Yksikkö käsit­telee kaikki ilmoi­tukset ja on tarvit­taessa yhtey­dessä molempiin osapuoliin eli asiak­kaaseen ja organi­saa­tioon. ​