Nainen dreijaa savista astiaa.

Ilmoittautuminen syksyn 2024 kursseille

Syksyn kurssit on nyt julkaistu verkossa osoit­teessa uusi.opistopalvelut.fi/joensuu. Ilmoit­tau­tu­minen kursseille alkaa torstaina 8.8. klo 7. Voit ilmoit­tautua:

Puhelin­palvelu ja asiakas­pal­ve­lu­piste ovat avoinna maanan­taista torstaihin klo 9.30–13 sekä torstaina 8.8. klo 7–13 ja perjan­taina 9.8. klo 9.30–13.

Muista nämä

  • Ilmoit­taudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Kaikille kursseille ilmoit­tau­dutaan ennakkoon, mutta jos kurssilla on tilaa ja opetuksen puolesta on mahdol­lista, voit ilmoit­tautua mukaan myös kurssin jo ollessa käynnissä.
  • Kurssi käynnistyy vain, jos ilmoit­tau­tu­neita on riittä­västi. Kurssilla tulee olla alueesta riippuen vähintään 6–9 opiske­lijaa, jotta se käynnistyy. Minimi­määrän pitää täyttyä viikko ennen kurssin alkua.
  • Kurssi­paikat täytetään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat tiedon kurssille pääsystä ilmoit­tau­tuessasi. Jos kurssi on täynnä, voit jäädä jonot­tamaan vapau­tuvaa paikkaa. Silloin sinulle ilmoi­tetaan vapau­tu­vista paikoista tai uusista vastaa­vista kursseista. Jonoon ilmoit­tau­tu­minen kannattaa, sillä niin saamme tietoa kiinnos­tu­neista mahdol­lista lisäkurssia varten.
  • Saat sähkö­pos­titse muistu­tus­viestin kurssin alkami­sesta. Viesti lähetetään muutama päivä ennen kurssin aloitus­päivää, jos olet antanut meille sähkö­pos­tio­soit­teesi.