Ryhmä opiskelijoita seisoo uzbekistanilaisen palatsin edessä.

Kielikurssi vei yhteiselle matkalle

Joensuun seudun kansa­lais­opiston venäjän kielen opiske­lijat tekivät maalis­kuussa unohtu­mat­toman opinto­matkan Keski-Aasiaan. Opiske­lijat suunta­sivat opetta­jansa Dmitry Loginovin johdolla Uzbekis­taniin, jonne on Joensuusta linnun­tietä pitkin noin 3500 kilometriä. Opinto­matka oli ryhmän oma idea.

Seuraa­vassa jutussa Dmitry kertoo ryhmän reissusta silkkitien varrella.

Uzbekistanilainen rakennus iltavalaistuksessa.

“Vierai­limme Tashken­tissa, Samar­kan­dissa ja Buharassa. Tashkent on Uzbekis­tanin pääkau­punki, moderni metropoli, jonka väkiluku on yli 6 miljoonaa ihmistä. Kaupunki tuhoutui melkein kokonaan vuoden 1966 voimakkaan maanjä­ris­tyksen aikana ja se kunnos­tettiin Neuvos­to­liiton aikana.

Majes­teet­tinen Samarkand perus­tettiin 700-luvulla eaa. ja siellä ovat Uzbekis­tanin tärkeimmät nähtä­vyydet. Samar­kan­dissa sijaitsee muun muassa Keski-Aasian kauneim­maksi kutsuttu Registan-aukio, suuren valloit­tajan Amir Timurin (tunnetaan myös nimellä Tamerlan) mauso­leumi sekä paljon muuta kiehtovaa.

Henki­syyttä huoku­vassa provins­sin­omai­sessa Buharassa, joka perus­tettiin 500-luvulla eaa., on säilynyt elävä vanha kaupunki unohtu­mat­tomine värik­käine käsityö­läi­sa­lueineen, leipo­moineen ja matka­muis­to­ko­juineen. Uzbekistan on Silkkitien sydämessä, joten vanhimmat siellä säilyneet arkki­teh­to­niset monumentit, kuten moskeijat, mauso­leumit, madrasat (arabiaa; koulu) ovat peräisin 100-luvulta.

Sen lisäksi, että opiske­li­joilla oli mahdol­lisuus tutustua rikkaaseen histo­riaan ja kulttuuriin, heillä oli mahdol­lisuus käyttää oppimaansa venäjän kieltä. Uzbekis­tanin hotel­leissa, ravin­to­loissa, kaupoissa ja itäisissä basaa­reissa venäjää käytetään asioin­ti­kielenä huomat­ta­vasti enemmän kuin esimer­kiksi englantia.

Omasta puolestani voin todeta, että opinto­matka muutti stereo­tyyp­pisiä käsityk­siäni tästä entisestä neuvos­to­ta­sa­val­lasta. Ihmiset olivat todella ystäväl­lisiä ja kokemus oli kokonai­suutena ikimuis­toinen.”

Dmitry Loginov
venäjän kielen opettaja Joensuun seudun kansa­lais­opis­tossa