Vieraskynä: Sienet ovat tärkeitä, terveellisiä ja kauniita

Vieras­ky­näilijä: Topi Linjama, sienen­poimija (myös opettaja kansa­lais­opis­tossa)


Kun sienestäjä näkee tunte­mat­toman sienen, hän kysyy usein ensim­mäisenä, onko sieni syötävä. Mutta kun hän näkee tunte­mat­toman linnun, hän ei mieti sen syötä­vyyttä.

Sieniä ja marjoja pidetään helposti luonnon­varana, joka kuuluu ihmisille ja joka pitäisi maksi­maa­li­sesti hyödyntää. Joskus kuulee päivi­tel­tävän, kuinka sieniä ja marjoja ”jää metsään mätänemään”.

Kerron salai­suuden: sienet eivät kasva metsässä ihmistä varten, vaan niillä on omia, tärkeitä tehtä­viään metsäe­ko­sys­tee­missä.

Sieni elää rihmastona maan alla tai vaikkapa lahopuussa. Itiöemät – joita yleis­kie­lessä kutsutaan sieniksi – liittyvät sienen lisään­ty­miseen. Itiöemät tuottavat itiöitä, joiden avulla sieni leviää uusiin kasvu­paik­koihin. Itiöemän suhde sieni­rih­mastoon on suunnilleen saman­lainen kuin omenan suhde omena­puuhun.

Suurin osa kerää­mis­tämme ruoka­sie­ni­la­jeista elää symbioo­sissa puiden kanssa. Sieni­rih­masto kerää puulle vettä ja kiven­näi­sai­neita ja puu antaa sienelle sokereita, joita sieni ei itse kykene valmis­tamaan. Puu on sienelle välttä­mätön, mutta myös sieni on puulle välttä­mätön.

Lahot­ta­ja­sienet ottavat tarvit­se­mansa sokerin kuolleesta orgaa­ni­sesta ainek­sesta. Lahot­ta­ja­sienen elämän­kaari on symbioo­si­lajeja helpommin hallit­ta­vissa. Kaikki kasva­tet­tavat sienet ovat lahot­tajia.

Pidän sienes­tystä monin tavoin palkit­sevava puuhana. Raittiin ilman lisäksi luvassa on saman­ta­paista etsimiseen ja löytä­miseen liittyvää jänni­tystä kuin metsäs­tyk­sessä, mutta ilman tappa­miseen liittyvää syylli­syyttä. Keräily tuntuu ihmiselle lajityy­pil­li­seltä toimin­nalta.

Sienet ovat maukkaita ja terveel­lisiä. Ne sisäl­tävät kasvien tavoin paljon kuituja ja toisaalta lihan tavoin paljon proteiineja. Niissä on monia kiven­näi­sai­neita sekä B- ja D‑vitamiineja.

Sienten biolo­ginen ja esteet­tinen monimuo­toisuus tuntuu loput­to­malta. Opittavaa riittää, sillä Suomessa kasvaa tuhansia sieni­lajeja.

Kuvat: Topi Linjama