Robottikurssila nainen ohjaa nuoria

Kansalaisopiston yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta selvittävä kysely on avattu — vastausaikaa jatkettu 30.11.

Olemme avanneet yhden­ver­tai­suuden nykytilaa selvit­tävän sähköisen kyselyn, johon kaikki halukkaat voivat vastata marraskuun loppuun mennessä. Kysely on osa Esteet nurin! -hanketta, jonka tavoit­teena on yhden­ver­tai­suuden, saavu­tet­ta­vuuden ja esteet­tö­myyden edistä­minen sekä opiston opetuk­sessa että toimin­nassa kunta­laisten näkökul­masta.

Hankkeessa on mukana seitsemän eri kansalais- ja työväen­opistoa Suomessa: Kuopion kansa­lais­opisto, Tampereen seudun työväen­opisto, Kotkan opisto, Tornion kansa­lais­opisto, Wellamo-opisto, Joensuun seudun kansa­lais­opisto sekä Mäntsälän kansa­lais­opisto. Jokai­sella opistolla on oma paikal­linen osahank­keensa, mutta yhteistyö opistojen kesken mahdol­listaa kokemusten vaihta­misen ja yhdessä oppimisen.

Tule mukaan kehit­tämään toimin­taamme!

Kysely: Yhden­ver­taisuus, saavu­tet­tavuus ja esteet­tömyys Joensuun seudun kansa­lais­opis­tossa