Kahvakuula

Ilmoittautuminen kevään 2024 uusille kursseille

Kevään 2024 kurssit julkaistaan torstaina 16.11.2023 verkko-osoit­teessa uusi.opistopalvelut.fi/joensuu. Kevään 2024 kursseille ilmoit­tau­tu­minen alkaa maanan­taina 20.11.2023 klo 7.00 verkossa, puheli­mitse ja Opisto­talon asiakas­pal­ve­lussa.

  • Ilmoit­taudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Kaikille kursseille ilmoit­tau­dutaan ennakkoon, mutta jos kurssilla on tilaa ja opetuksen puolesta on mahdol­lista, voi mukaan ilmoit­tautua myös kurssin jo ollessa käynnissä.
  • Huomaa, että kurssi käynnistyy vain, jos ilmoit­tau­tu­neita on riittä­västi viikkoa ennen kurssin alkua. Kursseilla on minimio­pis­ke­li­ja­määrät, ja ne ovat alueesta riippuen 6–9 opiske­lijaa.
  • Kurssi­paikat täytetään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat tiedon kurssille pääsystä ilmoit­tau­tuessasi. Jos kurssi on täynnä, voit jäädä ilmoit­tau­tu­mis­jonoon. Jonot­ta­jille ilmoi­tetaan mikäli kurssi­paikka vapautuu tai uusi vastaava kurssi perus­tetaan. Jonoon ilmoit­tau­tu­minen kannattaa, sillä vain siten saamme tietoa kiinnos­tu­neista mahdol­lista lisäkurssia varten.
  • Saat sähkö­pos­titse muistu­tus­viestin kurssin alkami­sesta muutama päivä ennen kurssin aloitus­päivää, mikäli olet ilmoit­tau­tuessasi antanut sähkö­pos­ti­tietosi.
  • Lukukauden ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan­kohdat ilmoi­tetaan ennen kauden alkua asiakas­leh­dessä, sosiaa­li­sessa mediassa, näillä verkko­si­vuilla ja paikal­lis­leh­dessä.