Ryhmä on piirissä kädet toisten käsien päällä

Vieraskynä: Vapaalla sivistystyöllä on vapauden lisäksi myös vastuuta yhteiskunnan kehittämisestä

Vieras­ky­näilijä: Tommi Lehtonen, vastuul­lisuus- ja eetti­syys­johtaja, Vaasan yliopisto
Valta­kun­nal­liset vapaan sivis­tystyön päivät Vaasassa, 24.8.2023


Johdanto

Vapaus ja vastuu sivis­tys­työssä on ajankoh­tai­sempia aihe kuin osasimme ennen kevään eduskun­ta­vaaleja arvatakaan. Maamme halli­tus­oh­jelmaan sisäl­tyvät kovat leikkaus­suun­ni­telmat kohdis­tuvat myös vapaan sivis­tystyön oppilai­toksiin, kuten kansa­lais­opis­toihin, opinto­kes­kuksiin ja kesäy­li­opis­toihin.

Leikkausten uhka herättää kysymyksen, miten vastuul­li­sesti maan hallitus toimii. Monen mielestä, eikä vähiten täällä koolla olevien mielestä, vapaata sivis­tys­työtä ja sen oppilai­toksia kohdellaan nyt kovalla kädellä.

On sinänsä ymmär­ret­tävää, että julkisen talouden kanto­ky­ky­huolien ja velkaan­tu­mis­huolien varjossa käännetään kivet ja kannot säästö­koh­teiden löytä­mi­seksi. Yhtä ymmär­ret­tävää ja selvää on, että kou-lutus jos mikään on inves­tointi tulevai­suuteen. Suomessa koulu­tusta tarjotaan esiope­tuk­sesta yliopis­toihin asti. Vapaalla sivis­tys­työllä on oma, vuosi­kym­menten saatossa muovau­tunut paikkansa, kohde­ryh­mänsä ja tehtä­vänsä koulu­tuksen kentillä.

Sivistys on itsessään arvokas asia, mutta sillä on myös toivon ja tulevai­suuden luomi­sessa tärkeä tehtävä. Hallitus ja eduskunta osoit­tai­sivat suurta viisautta ja vastuul­li­suutta peräy­ty­mällä vapaata sivis­tys­työtä koske­vista leikkaus­suun­ni­tel­mista. Vastuul­li­suutta ei osoita, että vapaan sivis­tystyön oppilai­tokset joutuvat kiireesti pohtimaan ja laskemaan jatkonsa ja elinmah­dol­li­suuk­siensa edelly­tyksiä.

Vapaus ja vastuu

Vapaa sivis­tystyö perustuu ajatuk­selle, että yksilöillä ja yhtei­söillä on vapaus oppia uusia asioita ja kehittyä. Vapauden mukana tulee vastuu. Kun omat tiedot ja taidot lisääntyvä, laajenee toiminta-alue. Esimer­kiksi kielen oppiminen voi avata uusia väyliä koulu­tukseen tai matkailuun ja sitä kautta tuoda liikku­mis­tilaa ja vapautta.

Vapaus ja vastuu ovat tärkeitä käsit­teitä sivis­tys­työssä. Ne ovat keskeisiä oppilai­tosten toimin­nassa ja oppilaiden oppimi­sessa. Vapaus viittaa niin yksilöiden kuin yhtei­söjen mahdol­li­suuteen tehdä omia valin­tojaan ja ilmaista itseään. Vastuu taas liittyy näiden valin­tojen ja toiminnan seurausten tiedos­ta­miseen ja vakavasti ottamiseen.

Vakavasti ottamiseen kuuluu valmius muuttaa omaa toimin­taansa tarvit­taessa. Vastuul­li­suutta on se, että myönteisiä asioita, kuten tietoja ja taitoja, vahvis­tetaan ja kielteisiä asioita, kuten tietä­mät­tö­myyttä, taita­mat­to­muutta ja yhteis­kun­nal­lista epätasa-arvoa, vältetään ja vähen­netään. Tällai­sessa vastuul­li­suu­dessa ja vakavasti ottami­sessa vapaan sivis­tystyön oppilai­tok­silla on keskeinen työsarka.

Vastuul­li­suuden edistä­minen

Vapaan sivis­tystyön oppilai­tokset edistävät vastuul­li­suutta monilla eri tavoilla. Esitän niistä seuraa­vaksi muutamia esimerkkejä:

1. Ensin­näkin opiskelu, myös aikui­siällä, kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja päätök­sen­tekoon. Vapaan sivis­tystyön oppilai­tokset voivat olla oppimi­sym­pä­ristö, joka rohkaisee opiske­li­joita kehit­tämään kriit­tistä ajattelua ja tekemään omia päätöksiä. Opiskelu antaa opiske­li­joille mahdol­li­suuden harjoi­tella vastuun ottamista omista valin­noistaan ja teoistaan.

2. Toisekseen vapaan sivis­tystyön oppilai­tokset voivat opettaa ja edistää eettisiä arvoja, kuten syrji­mät­tö­myyttä, oikeu­den­mu­kai­suutta ja toisen ihmisen kunnioit­ta­mista. Tämä auttaa opiske­li­joita ymmär­tämään vastuul­lisen toiminnan merki­tyksen ja kannustaa heitä toimimaan näiden arvojen mukai­sesti.

3. Vapaan sivis­tystyön oppilai­tok­sissa opiske­lijat voivat myös osallistua yhtei­söl­lisiin projek­teihin ja palve­lu­työhön. Tämä auttaa opiske­li­joita ymmär­tämään, miten he voivat vaikuttaa raken­ta­vasti ympäröivään yhteis­kuntaan ja ottaa vastuuta omasta osallis­tu­mi­sestaan.

4. Monien opiskel­tavien aineiden ja aiheiden myötä vapaan sivis­tystyön oppilai­tokset sisäl­lyt­tävät ympäris­tö­tie­toi­suutta opetuk­seensa ja toimin­taansa. Tämä voi sisältää esimer­kiksi kestävän kehityksen periaat­teiden opetta­mista, energia­te­hok­kuuden edistä­mistä tai kierrätys- ja jätteiden vähen­tä­mis­toimia. Näitä tietoja ja taitoja kartut­ta­malla oppilai­tokset voivat rohkaista opiske­li­joita huoleh­timaan ympäris­töstä ja ottamaan vastuuta omasta kulutus­käyt­täy­ty­mi­sestään.

5. Lisäksi vapaan sivis­tystyön oppilai­tokset toimivat monikult­tuu­ri­suuden ja tasa-arvon puoles­ta­pu­hujina. Ne voivat tarjota tiloja ja fooru­meita erilai­sista kulttuu­reista ja taustoista tuleville ihmisille. Kaikki tämä edistää koulu­tuk­sel­lisen tasa-arvon toteu­tu­mista Suomessa.

Vastuul­li­suuden käsite

Vastuul­lisuus tarkoittaa vastuun ottamista ja kanta­mista. Erityi­sesti meistä yksilöistä puhut­taessa vastuul­lisuus viittaa sellaisiin luonteen­piir­teisiin kuin velvol­li­suu­den­tuntoon, huolel­li­suuteen ja rehel­li­syyteen.

Vastuul­li­suu­dessa monet eri tekijät liittyvät toisiinsa. Voidaan erottaa vastuussa oleva yksilö tai yhteisö; asia, jonka suhteen ollaan vastuussa; taho, jolle ollaan vastuussa, sekä tapa, jolla vastuu näkyy ja toteutuu. Helposti käy niin, että epämää­räisyys ja yleis­luon­teisuus lisään­tyvät, kun listalla edetään tahoon, jolle ollaan vastuussa, ja tapaan, jolla vastuu toteutuu. Vastuun toteu­tu­mi­sesta ja niistä, joille ollaan vastuussa, jää helposti hatara ja epämää­räinen kuva.

Vastuul­lisuus edellyttää tekoja ja tekemättä jättä­misiä. Siten periaat­teessa mitä tahansa inhimil­listä toimintaa, kuten opetusta ja opiskelua, voidaan arvioida vastuul­li­suuden näkökul­masta. Yleis­pä­tevänä vastuul­lisen toiminnan ohjeena on, että tekojen tulee olla asian­mu­kaisia ja tilan­teeseen sopivia, tarkasti ja huolel­li­sesti tehtyjä.

Sivistys

Vapaan sivis­tystyön vastuul­li­suus­kä­si­tyksen juuret ulottuvat ainakin humanismiin asti. Humanismi on keskiajan ja uuden ajan taitteessa syntynyt, antiikin sivis­ty­si­han­teeseen perustuva suuntaus. Humanismin mukaan jokai­sella ihmisellä on luovut­ta­maton ihmisarvo. Humanismi perus­telee ihmisarvoa ihmisen kyvyllä tietää yksilöl­li­sesti, mikä on hänelle parasta. Jos halutaan kuitenkin tunnistaa humanismin ominta­keisin korostus, se on nähdäkseni sivis­ty­si­hanne.

Ihanteensa mukai­sesti humanismin ihmiskuva on optimis­tinen. Sen mukaan ihminen voi oppia uutta ja viljellä tiedol­lisia, eettisiä ja esteet­tisiä kykyjään erilai­silla elämän vainioilla. Näitä erilai­sille vainioille kuuluvia tietoja ja taitoja tuovat Suomessa kaikkien ulottu­ville juuri vapaan sivis­tystyön oppilai­tokset.

Yksi tärkeim­mistä asioista, joita vapaan sivis­tystyö voi tarjota, on kriit­tinen ja pohdis­keleva ilmapiiri, jossa arvos­tetaan tietojen ja taitojen lisään­ty­mistä. Tällainen sivistys on vapaan sivis­tystyön kestävin pedago­ginen tulos.

Tiedosta ei kuitenkaan näytä johtavan suoraa tietä humanismin koros­tamaan inhimil­li­syyteen. Tiedol­lisen sivis­tyksen lisäksi tarvi­taankin arvoja ja sydämen sivis­tystä.

Siihen kuuluu myös sen ymmär­tä­minen, että sivistys ei ole aina helppoa tai mukavaa. Sivistys vaatii henkistä ponnis­telua: opiskelua, harjoit­telua ja työtä. Toki siihen voi liittyä huippu­ko­ke­muk­siakin, innos­tu­mista ja mieli­hyvää tuottavaa uppou­tu­mista, jossa ajantaju häviää. Vapaa sivis­tystyö tarjoaa molempia: opiskelun vaatimaa työtä ja huippu­ko­ke­muksia.

Elämän tie ja elämän suunnittelu

Eräs vapaan sivis­tystyön mahdol­lis­ta­mista asioista on yksilön elämäntien linjaa­minen uudella tavalla ja uudelle reitille. Moni suoma­lainen haluaa lisätä osaamistaan itseään kiinnos­ta­valta aihea­lu­eelta. Sellainen opiskelu on jo itsessään palkit­sevaa, mutta lisäksi opiskelija voi suhtautua opiskeluun oman elämän­tiensä raken­nuksena.

Elämän suunnit­telua voi lähestyä monesta eri kulmasta. Taval­li­sim­masta päästä taitaa olla kysymys, mitä elämässä kannat­taisi tehdä. Se ei ole välttä­mättä talous­ky­symys lainkaan, vaan tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin mitä olisi järkevää tehdä. Tällöin oletetaan, että kysyjän luonne ja olosuhteet pitää ottaa vastauk­sessa huomioon.

Elämän suunnittelu on kuin suunnis­ta­mista tunte­mat­to­massa maastossa. Kun elämän­suun­ni­telman tienviittoja pysty­tetään, mieleen voi juolahtaa ainakin seuraavia ohjeita: hanki luotet­ta­vinta saata­villa olevaa tietoa eri mahdol­li­suuk­sista; arvioi kuhunkin vaihtoehtoon liittyviä kuluja, riskejä ja hyötyjä, ja valitse sellainen vaihtoehto, joka tuottaa suurimman odotet­ta­vissa olevan hyödyn oman kiinnos­tuksesi mukaan.

Tällaisiin ohjeisiin on sisään leivottu oletus, että elämän­ta­voitteet ovat subjek­tii­visia ja hyödyn tavoit­teluun kallellaan. Ei ole kuitenkaan olemassa objek­tii­vista kaavaa, joka vastaisi kysymykseen, mitä itse kunkin kannat­taisi elämässään tavoi­tella.

Joku voi huomauttaa, että yleis­pä­teviä ohjeita ja normeja tarjoaa kuitenkin etiikka. Siinäkin tapauk­sessa on valin­nan­varaa, sillä eetti­sesti sallittuja eli hyväk­syt­täviä tavoit­teita elämässä on ylenpalt­ti­sesti.

Yksilö ei kuitenkaan välttä­mättä mieti elämänsä suuntaa kaiken kattavien suunni­telmien ja kysymysten pohjalta. Taval­li­sempaa lienee miettiä yksit­täisiä tavoit­teita, kuten mitä haluaisi opiskella ja missä; millainen työ olisi kiinnos­tavaa; yrittäisikö vaihtaa työpaikkaa vai tehdä nykyi­sestä työstä innos­ta­vampaa. Entä olisiko perheen perus­ta­minen mahdol­lista? Ja mitä asioita olisi eläkkeelle jäädessä kiva ja mahdol­lista tehdä? Kaikki näihin kysymyksiin on vapaalla sivis­tys­työllä annet­tavaa. Opiskelu voi avata ovia moneen suuntaan.

Onnel­lisuus

Vapaan sivis­tystyön roolin ja tehtävän hahmot­ta­mi­seksi on lopuksi syytä suunnata katseemme vielä uudestaan ihmisyyden ihanteeseen. Antii­kista tunnemme yhden länsi­maisen historian vaiku­tus­val­tai­sim­mista ihmis­ku­vista ja elämän­kä­si­tyk­sistä. Aristo­teleen mukaan ihmise­lämän päämäärä on onnel­lisuus, joka ei ole varsi­nai­sesti olotila vaan toimintaa. Ihmiselle lajityy­pil­listä toimintaa on järjen käyttö. Niinpä Aristo­teles pitää onnel­lisena elämänä sellaista, jossa ihminen elää järkensä ohjaamana.

Jos asia ymmär­retään Aristo­teleen esittä­mällä tavalla, onnel­lisuus edellyttää tekoja. Onnel­lisuus on siis jotain, joka tehdään ja raken­netaan. Aristo­teleen mukaan se raken­netaan hyveel­li­sillä teoilla. Hyveet kuten kohtuul­lisuus, reiluus ja ystäväl­lisyys ovat suhteel­lisen pysyviä opittuja luonteen­piir­teitä, jotka tekevät mahdol­li­seksi hyvän elämän.

Antii­kille tyypil­liseen tapaan Aristo­teleen ihmis­kä­sitys on intel­lek­tu­aa­linen. Sen mukaan onnel­li­sesti elää se, joka opiskelee, koska silloin ihminen harjoittaa sitä, mikä hänessä on korkeinta. Aristo­teleen mukaan ihminen tavoit­telee hyvää elämää ja on pohjim­maltaan yhtei­söl­linen. Siksi hyvä elämä voi toteutua vain yhteisön jäsenenä suhteessa toisiin ihmisiin. Vapaa sivis­tystyö voi antaa meille yhteisön, jossa harjoi­tetaan opiskelua eli sitä, mikä tekee onnel­li­seksi.

Ihminen haluaa olla myös arvos­tettu ja rakas­tettu. Ihmisellä on tarve olla merki­tyk­sel­linen osa yhteisöä ja koko yhteis­kuntaa. Muun muassa siksi opiskellaan, tehdään työtä ja etsitään yhteis­kun­nal­lisia vaiku­tus­mah­dol­li­suuksia.

Missä mielessä olet vapaa?

Palaan vielä kysymykseen vapau­desta. Vapaus on filoso­finen ja poliit­tinen käsite, jolle on annettu histo­riassa monia erilaisia tulkintoja. Vapautta on klassi­sesti luonneh­dittu esteiden puuttu­mi­seksi. Esimer­kiksi Immanuel Kantin mukaan vapaus on vapautta pakot­ta­mi­sesta. Kant katsoi, että valtiolla ei ole oikeutta rajoittaa kenenkään vapautta muuten kuin estääkseen tätä loukkaa­masta toisten vapautta.

Myös John Rawlsin mukaan hyvässä yhteis­kun­nassa vallitsee mahdol­li­simman suuri vapaus. Se ei kuitenkaan riitä oikeu­den­mu­kai­suuteen. Yksilön­va­pauden lisäksi pitää ottaa huomioon, että ihmiset ovat kyvyiltään ja mahdol­li­suuk­siltaan erilaisia. Yksilöiden väliset erot liittyvät esimer­kiksi sukupuo-leen, varal­li­suuteen, koulu­tus­tasoon, tervey­den­tilaan ja yhteis­kun­nal­liseen asemaan.

Vapaa sivis­tystyö antaa yhden­ver­taisia opiske­lu­mah­dol­li­suuksia. Rawlsin mukaan oikeu­den­mu­kai­sessa yhteis­kun­nassa yksilöiden väliset erot otetaan huomioon niin, että erot hyödyt­tävät erityi­sesti heikoim­massa asemassa olevia. Erojen huomioon ottaminen tapahtuu esimer­kiksi verotuksen ja tu-lonsiir­tojen sekä erilaisten yhteis­kun­nal­listen palve­lujen kautta. Kansa­laisten välisiä eroja ei ottaisi huomioon se, että vapaan sivis­tystyön kurssi­maksuja korotet­taisiin.

Kansain­vä­li­sesti tunnetuin poliit­tinen sopimus vapau­desta on YK:n ihmisoi­keuksien yleis­maa­il­mal­linen julistus vuodelta 1948. Julis­tuk­sessa määri­tellään ihmisoi­keuksien ja perus­va­pauksien vähim­mäistaso, jota valtioiden tulee omassa kansal­li­sessa lainsää­dössään noudattaa. Julis­tuksen mukaan jokai­sella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus. Jokai­sella on myös oikeus mieli­piteen- ja sanan­va­pauteen. Lisäksi kaikilla on oikeus rauhan­omaiseen kokoon­tumis- ja yhdis­ty­mis­va­pauteen. Vapaa sivis­tystyö vahvistaa niin ajatuksen vapautta kuin kokoon­tu­mis­va­pautta.

Ranska­lainen filosofi Jean-Paul Sartre väitti – kenties yltiö­päi­sesti – että kukin ihminen on vapaa itse valit­semaan itsensä ja arvonsa ja on samalla siihen myös pakotettu. Voidaan sanoa, että vapaa sivis-tystyö on eräs niistä elämä­na­lueista, joissa itsensä valit­se­mista tapahtuu.

Vapauden alueen laajen­ta­mista kutsutaan voimaan­tu­mi­seksi. Voiman­tu­mista on periaat­teessa minkä tahansa uusien taitojen ja vahvuuksien hankki­minen. Kieli­taidon paran­ta­minen tai soitto­taidon tai käsityö­tai­tojen kehit­tä­minen voivat voimaan­nuttaa. Oman osaamisen kartut­ta­minen luo tervettä itsetuntoa ja uskoa omiin mahdol­li­suuksiin. Siksi vapaa sivis­tystyö on tärkeää.