Luentosyksy

Sienes­tys­met­sistä urdun kieleen ja tekoälyn kehityk­sestä lapsi­per­hearjen työka­luihin

Maksut­tomien luentojen kirjo on jälleen edellistä kautta kiehto­vampi ja monipuo­li­sempi. Nukute­taanko teidänkin kotona yhä “Tuu tuu tupak­ka­rullaa” hyräil­lessä? Kehto­lau­lu­pe­rinne elää ja voi hyvin — tule fiilis­te­lemään lisää Tuuditan tuliro­soista — Kehto­lau­lu­pe­rinne ‑luennolle.

Luennoit­si­ja­tiimi Tuire Hindikka ja Pirkko Kurikka vievät meidät ihmet­te­lemään Shakes­pearen teoksia bollywood­lai­sittain: Shakes­pearen draamat Bollywoo­dissa, Hamlet sekä Romeo ja Julia.

Oletko kuullut, että asahi on ihan suoma­lainen terveys­lii­kun­talaji, joka yksin­ker­tai­suu­dessaan vaikuttaa kehoon tehok­kaasti? Asahi — suoma­laista terveys­lii­kuntaa ‑luennolla tutustut lajiin ja pääset testaamaan sitä.

Kontio­lah­dessa järjes­tetään hybri­di­luento, jossa käsitellään testa­menttia, perintöjä ja edunval­vonta-asioita — hyvin tärkeitä, mutta aika vaikeita teemoja. Siihen voi osallistua paikan päällä OHTO-audito­riossa tai etäyh­tey­dellä.

Oletko muuten käynyt koskaan luennoil­lamme? Ne ovat aina maksut­tomia, viimei­simpiä ihmet­telyn aiheita, kulttuuria läheltä ja kaukaa, paikal­lista historiaa ja nykypäivää, henki­lö­ta­ri­noita, näkökulmia, keinoja eri elämän­ti­lan­teiden hallintaan ja ihan puhdasta tietoa, sekä hurmaavia luennoit­si­ja­per­soonia, joilla asian­tun­te­musta ja kokemusta ei puutu.

Kaikki luennot löytyvät täältä. Terve­tuloa!