Joensuu talvella

Tapahtumat ja uutuudet

Uusimmat sisällöt

 • Kahvakuula

  Ilmoittautuminen kevään 2024 uusille kursseille

  Kevään 2024 kurssit julkaistaan torstaina 16.11.2023 verkko-osoit­­teessa uusi.opistopalvelut.fi/joensuu. Kevään 2024 kursseille ilmoit­tau­tu­minen alkaa maanan­taina 20.11.2023 klo 7.00 verkossa, puheli­mitse ja Opisto­talon asiakas­pal­ve­lussa.

  Lue koko artikkeli..

 • Kansalaisopiston rakennus Opistotalo

  Asiakaspalvelu suljettu syyslomalla

  Kansa­lais­opiston asiakas­palvelu on suljettu syyslo­ma­vii­kolla 16. lokakuuta — 22. lokakuuta 2023. Kurssit eivät kokoonnu pääsään­töi­sesti syyslo­ma­vii­kolla. Ilmoit­tau­tu­minen on avoinna verkossa vuoro­kauden ympäri: https://uusi.opistopalvelut.fi/joensuu. Syysloman jälkeen käynnistyy runsaasti uusia kursseja.

  Lue koko artikkeli..

 • Robottikurssila nainen ohjaa nuoria

  Kansalaisopiston yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta selvittävä kysely on avattu — vastausaikaa jatkettu 30.11.

  Olemme avanneet yhden­ver­tai­suuden nykytilaa selvit­tävän sähköisen kyselyn, johon kaikki halukkaat voivat vastata marraskuun loppuun mennessä. Kysely on osa Esteet nurin! ‑hanketta, jonka tavoit­teena on yhden­ver­tai­suuden, saavu­tet­ta­vuuden ja esteet­tö­myyden edistä­minen sekä opiston opetuk­sessa että toimin­nassa kunta­laisten näkökul­masta. Hankkeessa on mukana seitsemän eri kansalais- ja työväen­opistoa Suomessa: Kuopion kansa­lais­opisto, Tampereen seudun työväen­opisto, Kotkan opisto, Tornion kansa­lais­opisto, Wellamo-opisto, Joensuun seudun…

  Lue koko artikkeli..

 • Vieraskynä: Sienet ovat tärkeitä, terveellisiä ja kauniita

  Vieras­ky­näilijä: Topi Linjama, sienen­poimija (myös opettaja kansa­lais­opis­tossa) Kun sienestäjä näkee tunte­mat­toman sienen, hän kysyy usein ensim­mäisenä, onko sieni syötävä. Mutta kun hän näkee tunte­mat­toman linnun, hän ei mieti sen syötä­vyyttä. Sieniä ja marjoja pidetään helposti luonnon­varana, joka kuuluu ihmisille ja joka pitäisi maksi­maa­li­sesti hyödyntää. Joskus kuulee päivi­tel­tävän, kuinka sieniä ja marjoja ”jää metsään mätänemään”. Kerron…

  Lue koko artikkeli..

 • Testamentti, perintö ja edunvaltuutus ‑luennon tallenne katsottavissa Youtubessa

  Kontio­lahden kunnan eläke­läis­neu­voston ja Joensuun seudun kansa­lais­opiston yhteis­työ­luennon tallenne testa­men­tista, perin­nöstä ja edunval­tuu­tuk­sesta on julkaistu kansa­lais­opiston Youtube-kanavalla. Luennolla asianajaja, laamanni ja varatuomari Harri Kontturi Asian­ajo­toi­misto Kontturi & Co Oy:stä kertoo mitä hyvään testa­menttiin kuuluu. Luennolla kerrotaan, että testa­mentti on paljon muutakin, kuin määräykset siitä, kuka saa mitäkin omaisuutta itselleen. Lesken aseman turvaa­minen ja se, ettei…

  Lue koko artikkeli..

 • Ryhmä on piirissä kädet toisten käsien päällä

  Vieraskynä: Vapaalla sivistystyöllä on vapauden lisäksi myös vastuuta yhteiskunnan kehittämisestä

  Vieras­ky­näilijä: Tommi Lehtonen, vastuul­­lisuus- ja eetti­syys­johtaja, Vaasan yliopistoValta­kun­nal­liset vapaan sivis­tystyön päivät Vaasassa, 24.8.2023 Johdanto Vapaus ja vastuu sivis­tys­työssä on ajankoh­tai­sempia aihe kuin osasimme ennen kevään eduskun­ta­vaaleja arvatakaan. Maamme halli­tus­oh­jelmaan sisäl­tyvät kovat leikkaus­suun­ni­telmat kohdis­tuvat myös vapaan sivis­tystyön oppilai­toksiin, kuten kansa­lais­opis­toihin, opinto­kes­kuksiin ja kesäy­li­opis­toihin. Leikkausten uhka herättää kysymyksen, miten vastuul­li­sesti maan hallitus toimii. Monen mielestä, eikä vähiten…

  Lue koko artikkeli..

 • joogamatto ja nainen rullaa mattoa

  Eri lajien maksuttomat kokeilut

  Tarjoamme useita kokei­lu­ryhmiä, joissa voit testata suosi­tuimpia ja uusimpia liikunnan ja tanssin lajejamme — myös lasten ryhmiin. Kokei­luihin on ennak­koil­moit­tau­tu­minen. Terve­tuloa testaamaan! Näissä kokei­luissa on vielä tilaa: 16014023 Maksuton kokeilu: Temppu ja taito 7–9 vOpis­totalo, liikun­tasali, Papinkatu 3To 16.45–17.30 31.8.2023 0,00 € 16014223 Maksuton kokeilu: Temppu ja taito 10–12 vOpis­totalo, liikun­tasali, Papinkatu 3To 17.45–18.30 31.8.2023…

  Lue koko artikkeli..

 • Nainen kirjoittaa kiinalaisia merkkejä

  Kielten & tieto- ja viestintätekniikan opinto-ohjauspäivä to 24.8. klo 15–18

  Terve­tuloa tutus­tumaan kahteen teoria-ainea­­lu­ee­­seemme, kokei­lemaan käytän­nössä suosittuja kiinan ja japanin kieliä, sekä tekoä­ly­luen­nolle ja digineu­vontaan. Torstaina 24.8.2023 Opisto­ta­lolla, Papinkatu 3, Joensuu Koko tapah­tuman ajan opinto­­neu­­von­taa­Nonstop-työpaja: Hirgana-treeni: Mikä olet japani­lai­selta nimeltäsi?, luokka 201Nonstop-työpaja: 30 kiina­laista kirjoi­tus­merkkiä, luokka 201Klo 15–17 Digineu­vonnan iltapäi­väKlo 17–18 Luento: Kreikka matkai­lu­maana, luokka 200Klo 17.30–18.30 Luento: Tekoäly tänään ja huomenna, luokka 211

  Lue koko artikkeli..

 • Tuftattu työ

  Tehdään yhdessä ‑näyttely ja työnäytökset 29.8. alkaen

  Terve­tuloa pehmoiseen tekstii­li­työ­näyt­telyyn ja tutus­tumaan kansa­lais­opiston tekstii­li­kurs­si­tar­jonnan monipuo­lisiin lajeihin. Näyttely, työnäy­tökset ja esittelyt maksut­tomia. Pääkir­jaston Muikkusa­lissa, Koskikatu 25Tehdään yhdessä ‑näyttely29.8.–6.9.2023 Työnäy­tökset ja esittelyt 29.8. klo 17–18 Ikoni­liinan valmistus30.8. klo 17–18 Tuftaus31.8. klo 17–18 Kokei­levaa kirjontaa1.9. klo 14–15 Kehräys4.9. klo 14–15 Neule5.9. klo 14–15 Sashiko5.9. klo 17–18 Luovia ompelu­tek­nii­koita6.9. klo 14–15 Ryijyn kudonta6.9. klo 17–18 Ryijyn…

  Lue koko artikkeli..