VANHEMMILLE

Tervetuloa oppilaaksi ja vanhemmaksi lasten ja nuorten kuvataideopetukseen!

Kuvataiteen perusopetuksen järjestää Joensuun seudulla kansalaisopisto. Opetuksen pääpaikkana toimii Pekkalan kartano, mutta järjestämme opetusta myös peruskoulujen tiloissa Marjalassa, Nepenmäessä, Noljakassa, Pataluodossa ja Utrassa.

Pyrimme helpottamaan tämän oppaan avulla yhteistoiminnan sujumista. Saatte mm. tietoa monista käytännön kysymyksistä ja samalla yritämme valottaa opetuksen jatkuvuutta ja opetukseen kuuluvia tiettyjä väliportaita. Oma opetussuunnitelmamme on laadittu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Lisäksi valitsemme vuosittaisen teemakokonaisuuden.

Yksi kuvataideopetuksen alkutavoite on tuoda esiin erilaisia kuvan tekemisen mahdollisuuksia. Toiset tekniikat ovat vaikeampia oppia kuin toiset. Perusteiden opiskelu tuottaa vähitellen tulosta ja kahdentoista vuoden iässä - työpajassa - oppilas voi valita itselleen mieluisimman kuvallisen ilmaisunalueen. Vanhempina olette tärkeässä roolissa harrastusten ylläpitäjinä ja kannustajina. Kuulette varmasti aika nopeasti, jos jokin puoli työskentelyssä ei ota onnistuakseen. Toivon, että otatte tällöin rohkeasti yhteyttä oppilaitokseemme, sillä yleensä ratkaisut löytyvät. Voitte antaa palautetta myös Joensuun seudun kansalaisopiston nettisivujen kautta. Palautesivulla on oma lomakkeensa sekä Taiteen perusopetuksen oppilaille että heidän vanhemmilleen. Linkki palautesivulle.

Toivon jokaiselle uudelle oppilaalle hyviä hetkiä maailman visuaalisten ilmiöiden tutkimisessa ja kuvaamisessa.

Tuomo Airasmaa, suunnittelijaopettaja

 

OPINTOJEN ETENEMINEN

Valmentava opetus

4–6 -vuotiaat

2 h / viikko, 68 h / lukuvuosi

Tutustutaan taiteen ilmiöihin leikinomaisen ja mielikuvitusta rikastavan työskentelyn kautta. Harjoitellaan monipuolisesti kuvallista ilmaisua.

Perusopinnot

Yli 7-vuotiaat

3 h / viikko, 102 h / lukuvuosi

kesto 3–5 vuotta

Kehitetään kuvallista ajattelua ja ilmaisua. Opitaan kuvanrakentamisen perustiedot ja -taidot. Perusopintojen viimeinen vuosi on periodiopetusta, jos oppilas on alle 12-vuotias. Periodijaksot ovat:grafiikka, keramiikka, kuvanveisto, maalaus, valokuvaus ja tekstiili.

Työpajaopinnot

Yli 12-vuotiaat

3 h / viikko, 102 h / lukuvuosi

Perusopintojen jälkeen oppilaat voivat syventää osaamistaan työpajoissa. Työpajoissa laajennetaan ja syvennetään tietoja ja taitoja kuvan tekemisestä taiteen eri alueilla. Itsenäisen työskentelyn kautta etsitään omaa ilmaisutapaa ja kehitetään visuaalisen kulttuurin tuntemusta. Työpaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Oppilas voi valita myös lisätyöpajan. Työpaja toteutuu, jos siihen on ilmoittautunut 8 oppilasta.

Työpajoja ovat: keramiikka, 3D, laajakuvataide, maalaus ja piirustus, muotoilu ja arkkitehtuuri, piirustus, sarjakuva ja kuvitus, taidegrafiikka, tekstiili ja valokuvaus.

OPETUSSUUNNITELMA

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty Joensuun koulutuslautakunnassa 14.12.2006. Opetussuunnitelma on nähtävillä nettisivuillamme.

OPPILAAN ARVIOINTI, PÄÄTTÖTYÖT JA TODISTUS

Lukuvuoden lopussa opettaja tekee oppilaan opintokorttiin sanallisen arvioinnin. Arvioinnin pääasiallisena tarkoituksena on oppilaan edistymisen seuraaminen ja edistymisestä tiedottaminen mahdolliselle uudelle opettajalle. Oppilasarvioinnit luovutetaan oppilaalle opintojen päätyttyä. Arviointeja voi pyytää nähtäväksi myös muulloin.

OPINTOSUORITUKSET

Oppilas saa päättötodistuksen

1. perusopintojen päätteeksi tehtyään työkirjan

2. syventävien opintojen päätteeksi tehtyään päättötyön. Syventävissä opinnoissa oppilas itse ilmoittaa opettajalle, kun hän haluaa tehdä päättötyön. Päättötyö suositellaan tehtäväksi vähintään kahden työpajavuoden jälkeen. Ikäsuositus on vähintään 16 vuotta.

Osallistumistodistuksen saa pyytämällä sitä oppilaitoksen toimistosta (esim. lukiokursseja varten).

ARVIOINNIN UUSIMINEN JA OIKAISU SEKÄ ARVOSANAN KOROTTAMINEN

Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaansa uusimaan arvioinnin.

Jos oppilas on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arvioinnin oikaisua rehtorilta.

OPPILASTÖIDEN NÄYTTELY

Lasten ja nuorten kuvataideopetuksen kevätnäyttely on vuosittain toukokuun puolenvälin paikkeilla. Jotkut ryhmät voivat pitää näyttelynsä aikaisemmin lukuvuoden kuluessa. Näyttelyitä on järjestetty mm. kirjastoissa, sairaalassa ja konserttien yhteydessä. Näyttelyihin osallistuvilta ryhmiltä ei enää välttämättä tule töitä varsinaiseen Pekkalan kevätnäyttelyyn. Näyttelyihin ovat tervetulleita kaikki perheenjäsenet. Näyttelytyöt on vakuutettu.

OPPILASTÖIDEN SÄILYTYS

Opiskelutilanteissa kadonneita ja rikkoutuneita töitä ei korvata. Opettaja ja oppilaat huolehtivat yhdessä töiden säilytyksestä.

OPPILASREKISTERI

Joensuun seudun kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä, joka sisältää oppilaiden ja huoltajien henkilö- ja yhteystiedot, tiedot oppilaan opiskeluryhmistä ja läsnäolotunneista sekä oppilasarvioinnit. Läsnäolotiedot kerätään myös ryhmien päiväkirjoihin.

TODISTUKSET

Oppilaalla on mahdollisuus saada perusopintojen päättötodistus ja syventävien opintojen päättötodistus. 

OPPILAAN ERITYISTARPEET

Opettajille olisi hyvä ilmoittaa, jos oppilaalla on:

  • allergioita tai muuta vastaavaa
  • muita erityistarpeita (esim. erityistukea tarvitsevat oppilaat)

NÄYTTELYKÄYNNIT

Kuvataiteen opiskeluun liittyvät erilaiset projektit, joiden merkeissä ryhmä saattaa kokoontua normaalista poikkeavana ajankohtana, esim. viikonloppuisin. Opetusohjelmaan voi kuulua myös näyttely-, museo- ja ateljeekäyntejä. Opettaja ilmoittaa näistä kotiin etukäteen. Näyttelykäyntien kuljetuksiin tarvitaan useimmiten vanhempien apua.

POISSAOLOT

Kuvataideopetus perustuu jatkuvuuteen. Siksi on tärkeätä, että oppilas osallistuu oppitunneille säännöllisesti. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa opettajalle tai toimistoon. Jos oppilaalle kertyy poissaoloja lukuvuoden aikana enemmän kuin viisi, ne voi korvata tehtävillä, joista oppilas sopii opettajan kanssa.

AJOISSA PAIKALLA

Opintokerta muodostuu valmentavissa opinnoissa 2 x 45 minuutin mittaisista oppitunneista ja perus- ja työpajaopetuksessa 3 x 45 minuutin mittaisista oppitunneista. Opintokerran alussa valmistellaan uusi tehtävä.

Opettaja esittää kysymyksiä ja antaa virikkeitä, joiden pohjalta oppilaat pohtivat yhdessä käsiteltävää asiaa. Koko työskentely perustuu tähän yhteiseen hetkeen. Tehtävään liittyy usein myös uuden tekniikan oppiminen tai jonkin kuvataiteen ilmiön havainnollistaminen. On siis todella tärkeää, että kaikki ryhmän oppilaat ovat ajoissa paikalla.

Oppitunnin lopussa tarkastellaan ja arvioidaan tehtyjä töitä, huolletaan työvälineet ja siivotaan luokka. Työn lopetus on yhtä olennainen osa oppituntia kuin aloitus ja työskentely. Noudattamalla työjärjestyksen mukaisia aikoja osoitat, että arvostat lapsesi harrastusta.

TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY VIE AIKAA

Kuvan tekemisessä tulosten saavuttaminen edellyttää asioiden sisäistämistä ja sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn. Kuvailmaisu kehittyy vähitellen, yritysten ja erehdysten sekä oman henkisen kypsymisen kautta. Opetuksen tavoitteena on käynnistää kasvutapahtuma – tulokset näkyvät vähitellen.

Kuvataideopintojen päätarkoitus ei ole tuottaa taideteoksia, vaan oppia erilaisia valmiuksia. Oppitunneilla itse työprosessilla saattaa olla suurempi merkitys kuin työn tuloksella. Tie omaan taiteelliseen ilmaisuun on pitkä ja välietappeja on monta. Älä odota lapseltasi liikaa. Keskustelemalla opettajan kanssa saat selville opetuksen tavoitteet ja asiat, joita työskennellessä harjoiteltiin.

ILMOITTAUTUMINEN

Uudet oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu huhti-toukokuussa. Vapaita oppilaspaikkoja voi kysellä myös lukukausien aikana toimistosta, puh. 0504087936.

Kun oppilas on hyväksytty kuvataideopetukseen, hän säilyttää oppilaspaikan jättämällä kevätlukukaudella jatkoilmoittautumislomakkeen opettajalleen tai toimistoon. Pyydämme oppilaita huolehtimaan, että jatkoilmoittautumiset tulevat toimistoon määräaikaan mennessä. Mikäli jatkoilmoittautuminen tulee myöhässä emme voi taata, että oppilas pääsee entiseen tai toivomaansa ryhmään.

Oppilas voi pitää välivuoden. Välivuodesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus koulun toimistoon. Myös opintojen jatkamisesta välivuoden jälkeen tulee ilmoittaa toimistoon hyvissä ajoin etukäteen, mieluiten keväällä.

OPINTOJEN LOPETTAMINEN

Oppilaspaikan peruutus on tehtävä kirjallisesti viimeistään viikon kuluttua opetuksen alkamisesta. Muussa tapauksessa kansalaisopisto perii huoltajalta lukukausimaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti myös silloin, jos oppilas lopettaa opinnot lukukauden aikana. Kesken lukukauden lopettaneiden lukukausimaksua ei palauteta.

TYÖVAATTEET

Pyydämme oppilaita ja heidän vanhempiaan huolehtimaan siitä, että oppilaat ovat pukeutuneet työvaatteisiin (vanha miesten paita, esiliina yms.), koska vaatteet todennäköisesti saavat uutta väriä opetuksen aikana. Mikäli oppilas tarvitsee suojakäsineitä, pyydämme oppilaita tuomaan omat työkäsineet.

LÖYTÖTAVARAT

Löytötavaroita voi kysellä opettajilta tai toimistosta. Monet pienet löytötavarat (sormukset, kellot) laitetaan nähtäville opettajanhuoneeseen. Vaatteet löytyvät eteisen naulakoista.

TIEDOTTAMINEN

Syystiedote jaetaan syyslukukauden alussa ja kevättiedote helmi-maaliskuun vaihteessa. Tiedotteissa kerrotaan aikatauluista ja tulevista tapahtumista. Syystiedotteessa on henkilökunnan yhteystiedot.

LUKUKAUSIMAKSUT

  • 2 oppituntia / viikko (4-6 v) 126 e
  • 3 oppituntia / viikko (kouluikäiset) 158 e
  • Lisätyöpajamaksu 59 e

Oppitunti on 45 minuuttia. Materiaalit sisältyvät lukukausimaksuun. Lukukausimaksu peritään erikseen sekä syys- että kevätlukukaudelta.

OPETUSPISTEET

  • Pekkalan kartano, Pekkalankatu 7 A
  • Marjalan koulu, Aurinkokatu 31
  • Noljakan koulu, Noljakankaari 19
  • Pataluodon koulu, Pataluodonkatu 4
  • Nepenmäen koulu, Kärpänkatu 7

YHTEYSTIEDOT

Joensuun seudun kansalaisopisto
Lasten ja nuorten kuvataideopetus
Pekkalankatu 7 A, 80260 Joensuu
www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi
facebook.com/joensuunseudunkansalaisopisto

Tuomo Airasmaa
suunnittelijaopettaja
puh. 050 310 1580
tuomo.airasmaa@jns.fi

Ulla Korhonen
toimisto
puh.  050 408 7936
ulla.a.korhonen@jns.fi

Toimisto avoinna

ma–to klo 8–15.30
pe klo 8–14

Last modified: Tuesday, 24 June 2014, 12:53 PM

Kuntien sivut: Joensuu | Kontiolahti | Liperi | Outokumpu | Polvijärvi